Vores økonomi

Vi ved, hvor vigtigt det er for dig at vide, hvad din donation går til og hvordan den forvaltes. Derfor arbejder vi altid på at være så transparente så muligt, så du kan være sikker på, at dine penge anvendes efter projektanførslen.

Det kræver penge at indsamle penge

Siden vores etablering i 2013 og frem til april 2022 var Care For Others en selvdrevet humanitær organisation, hvor alle udgifter blev dækket af vores egen bestyrelse. Udgifterne var alt fra monitoreringsrejser til projektdestinationer, udgifter til statsautoriseret revisor, bogholder og en masse andet.

Efter nøje overvejelser og en masse møder, blev vi enstemmigt enige om at udvide vores arbejde, så vi kunne kapere flere projekter, nå ud til flere lande og således redde flere liv. For at dette kunne kunne realiseres, havde vi behov for økonomisk støtte, der kunne hjælpe os med at dække de store udgifter, der fulgte med. 

Administrationsgebyr

Det var med mange møder og en masse overvejelser, der gjorde, at vi endte med at implementere et administrationsgebyr på 8% på indkomne donationer. For at vi kunne lykkes med at skalere vores arbejde og lave flere omfattende projekter, havde vi brug for økonomisk støtte, der kunne hjælpe os skridtet videre.

Administrationsgebyret kan – og vil – sandsynligvis blive sænket i fremtiden, når vi modtager flere medlemmer og fondsstøtte.

Selvom mange organisationer har forskellige puljer for deres driftsomkostninger så som administration, personale og fundraising, så har vi i Care For Others valgt at inddrage dem alle under ét administrationsgebyr. Vi har valgt dette, da vi gerne ser, at vi kan sende så mange penge ned til dem, der virkelig har brug for det. Dette giver selvsagt nogle udfordringer, men hvor der er en løsning, er der en vej.

Hjælp med at sænke administrationsgebyret

Vi vil hjertens gerne tilbage til vores 100% donationspolitik, hvor alle indkomne donationer går ubeskåret til projektet. Du kan være med til at virkeliggøre dette ved at blive medlem af Care For Others for bare 30 kr. om måneden. Ved at modtage nok medlemmer, kan vi sænke administrationsgebyret og således nå ud til flere mennesker og redde flere liv.

Økonomisk sikkerhed

Care for Others har sammensat nogle bestemmelser vedrørende de økonomiske forhold, der knytter sig til Care for Others’ samarbejdspartnere. Bestemmelserne skal overholdes og efterleves af Care for Others’ samarbejdspartnere ved en hver lejlighed, med undtagelse af hvis andet er angivet.

Alle økonomiske transaktioner bliver sendt i form af enten DKK, USD eller Euro. De økonomiske midler frigives i henhold til den aftalt tidsplan for projektimplementeringen, hvor frigivelsen er betinget af, at samarbejdspartneren kan dokumentere, at de planlagte mål/delmål er blevet indfriet. De økonomiske midler overføres til partnerens godkendte bankkonto.

1. Med forbehold for, at Care For Others leverer de aftalte økonomiske midler, skal samarbejdspartneren efterleve vores pengetransfer politik, samt efterkomme og indfri de planlagte aktiviteter som blev fastsat i projektplanen og budgettet. For at sikre gennemsigtighed over implementeringen af de økonomiske midler frigivet af Care For Others, skal samarbejdspartneren leverer kontoudtog med den afsluttende projektrapport, inklusiv en detaljeret forklaring for hver udgiftspost. Dette skal ske i overensstemmelse med budgetrapporten for perioden og bakkes op med dokumentation (kopier af fakturaer, kvitteringer mv.).

2. Samarbejdspartneren skal bekræfte, at ingen andre organisationer yder økonomiske bidrag til projekter indgået med Care for Others. I tilfælde af andre organisationer deltager i gennemførelsen af eventuelle projekter, skal samarbejdspartneren give navnene på disse, detaljer om bidrag og en kopi af projektkontrakten.

3. Samarbejdspartneren skal gøre sig yderst umage med implementeringen af deres politik mod bestikkelse, svig og korruption. Disse skal sendes til Care For Others ved forespørgsel. For at sikre en succesfuld projektimplementeringen, skal samarbejdspartneren, efter aftale, sørge for at tilvejebringe og lette adgangen til alle projektaktiviteter, dokumentationer, begivenheder mv. til Care For Others’ betroende, såsom personale, udpegede evaluatorer eller andre repræsentanter udpeget af Care or Others.

4. Samarbejdspartneren skal yde al nødvendig assistance til Care for Others’ evaluator, så denne, ved behov, kan gennemgå projektudgifter, regnskaber, tredjepartsaftaler, indkøb, dokumentationer mv. Samarbejdspartneren skal straks informerer Care for Others om stigninger i udgifter, der er større end 10% af det oprindelige budget. Dette skal komme Care for Others i hænde inden der foretages økonomiske forpligtelser eller implementeres sådanne udgifter.

Samarbejdsaftaler kan afbrydes og annulleres af bl.a. følgende årsager:


1. Hvis deadlines ikke bliver overholdt og afrapportering ikke sker fuldkomment.


2. Hvis Care for Others bliver opmærksom på, at de aftalte mål og udgifter ikke blev overholdt.


3. Hvis centrale medarbejdere, hvis fravær kan have en signifikant betydning for projektet og indfrielse af målene bliver afskediget.


4. Hvis Care For Others bliver opmærksom på bedrageriske- og uredelige forhold, samt bestikkelse, korruption, misbrug af rettigheder eller anden form for fejlbehandling i forbindelse med projekter. Disse må ikke ske af medarbejdere, entreprenører, underentreprenører, involverede regeringsembedsmænd, både direkte og indirekte eller andre knyttet til projektet.